Licytacje
Kms 92/15
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 sierpnia 2015 r. o godz. 10:00 odbędzie się druga licytacja ruchomości w trybie ustalonym w art. 867 kpc. Miejsce licytacji: 34-434 Dębno ul. Ogrodowa 20. Przedmiot licytacji:
Lp.
Opis
Ilość
Wart. szac.
Wywoławcza
1
telewizorn Samsung LE 37R82BX/XEC + pilot
1
800,00
400,00

Cena wywołania wynosi połowę wartości szacunkowej. Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Na podstawie art. 856 kpc wzywam osobę, której powierzono dozór w/w ruchomości, do udostępnienia w/w ruchomości w dacie, miejscu i celu wskazanym w niniejszym obwieszczeniu. UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
 
Km 1432/14
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 sierpnia 2015 r. o godz. 8:30 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29, sala nr 121 odbędzie się   P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A   udziału 1/8 części w nieruchomości składającej się z:
Lp.
Opis
Wart. szac.
Wywoławcza
1
dz. ew. 8222, 7062, 8223, 8224 łącznego obszaru 0,6083 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym, położonej w Szaflarach, Zakopiańska 80, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze: NS1T/00134382/3. stanowiącej własność dłużnika: Gmina Szaflary
147.422,00
110.566,50

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 14.742,20 zł (najpóźniej do godz.15.00 dnia poprzedzającego licytację), w kancelarii Komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego Postanowienia Sądu - lub dokonać wpłaty na konto bankowe kancelarii Komornika Sądowego w: 15124051361111000052218037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4, podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. Nieruchomość można oglądać po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia, w dniu 2015-08-12 od godz. 11:00 do godz. 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w aktach sprawy I Co 1232/14 Sądu Rejonowego w Nowym Targu.
 
Kmp 7/14
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 10136 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 sierpnia 2015 r. o godz. 11:00 w Kancelarii Komornika Sądowego w Nowym Targu przy ul. Rynek 5 I p odbędzie się:   P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A   nieruchomości składającej się z:
Lp.
Opis
Wart. szac.
Wywoławcza
1
dz. ew. nr 259/2; 263/5; 264/2 łącznego obszaru 0,1694 ha, położonej w Rabie Wyżnej, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze: NS1T/00081271/5. stanowiącej własność dłużnika: Dziwisz Robert.
9.034,00
6.775,50

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 903,40 zł, w kancelarii Komornika w gotówce lub dokonać wpłaty na rachunek bankowy Komornika Sądowego w: 15124051361111000052218037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4, podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego (art. 871 kpc). Nieruchomość można oglądać w dniu 2015-08-13 od godz. 10:00 do godz. 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego.
 
Kmp 66/14
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 10136 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 sierpnia 2015 r. o godz. 13:00 w Kancelarii Komornika Sądowego w Nowym Targu przy ul. Rynek 5 I p odbędzie się:   P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A   nieruchomości składającej się z:
Lp.
Opis
Wart. szac.
Wywoławcza
1
- dz. ew. nr 4487 o pow. 0,0719 ha, , położonej w Szczawnicy,  , posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze: NS1T/00153403/6. stanowiącej własność dłużnika: Warzecha Konrad
2.588,00
1.941,00

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 258,80 zł, w kancelarii Komornika w gotówce lub dokonać wpłaty na rachunek bankowy Komornika Sądowego w: 15124051361111000052218037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4, podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego (art. 871 kpc). Nieruchomość można oglądać w dniu 2015-08-13 od godz. 10:00 do godz. 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego.
 
Km 591/15
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 10136 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 sierpnia 2015 r. o godz. 14:00 w Kancelarii Komornika Sądowego w Nowym Targu przy ul. Rynek 5 Ip. odbędzie się:   P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A   nieruchomości składającej się z:
Lp.
Opis
Wart. szac.
Wywoławcza
1
- dz. ew. 13588/2 obszaru 0,0357 ha z budynkiem mieszkalnym, położonej w Nowym Targu, ul. Spokojna 12, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze: NS1T/00094490/0. stanowiącej własność dłużnika\-ów: Szlachtowski Stanisław, Szlachtowska Ewa.
542.762,00
407.071,50

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 54.276,20 zł, w kancelarii Komornika w gotówce lub dokonać wpłaty na rachunek bankowy Komornika Sądowego w: 15124051361111000052218037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4, podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego (art. 871 kpc). Nieruchomość można oglądać w dniu 2015-08-13 od godz. 9:00 do godz. 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się Postanowienia o przysądzeniu własności.
 
Kmp 78/14, Km 192/14
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 10136 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 sierpnia 2015 r. o godz. 11:00 w Kancelarii Komornika Sądowego w Nowym Targu przy ul. Rynek 5 I p odbędzie się:   P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A   nieruchomości składającej się z:
Lp.
Opis
Wart. szac.
Wywoławcza
1
- dz. ew. 601 obrębu 2 obszaru 0,3077 ha, położonej w Rabce - Zdroju,  objętej księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Limanowej ZWKW w Mszanie Dolnej o numerze: NS2L/00026846/4. stanowiącej własność dłużnika: Wójciak Adam.
48.617,00
36.462,75

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 4.861,70 zł, w kancelarii Komornika w gotówce lub dokonać wpłaty na rachunek bankowy Komornika Sądowego w: 15124051361111000052218037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4, podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego (art. 871 kpc). Nieruchomość można oglądać w dniu 2015-08-20 od godz. 10:00 do godz. 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego.
 
Km 257/13
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 sierpnia 2015 r. o godz. 13:40 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29, sala nr 014 odbędzie się   D R U G A     L I C Y T A C J A   nieruchomości składającej się z:
Lp.
Opis
Wart. szac.
Wywoławcza
1
dz. ew. 389/2 obszaru 0,0859 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym powierzchni użytkowej 174,04 m2, położonej w Krośnicy, ul. Flisacka 18, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze: NS1T/00077681/1. stanowiącej własność dłużników: Kierkowski Robert i Chammak Monika
394.375,00
262.916,67

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 39.437,50 zł (najpóźniej do godz.15.00 dnia poprzedzającego licytację), w kancelarii Komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego Postanowienia Sądu - lub dokonać wpłaty na konto bankowe kancelarii Komornika Sądowego w: 15124051361111000052218037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4, podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. Nieruchomość można oglądać po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia, w dniu 2015-08-21 od godz. 15:00 do godz. 16:00 po wcześniejszym umówieniu się, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w aktach sprawy I Co 400/13 Sądu Rejonowego w Nowym Targu.
 
Km 1508/12, Km 842/13
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2 września 2015 r. o godz. 9:30 odbędzie się druga licytacja ruchomości w trybie ustalonym w art. 867 kpc. Miejsce licytacji: 34-400 Nowy Targ ul. Krakowska 69. Przedmiot licytacji:
Lp.
Opis
Ilość
Wart. szac.
Wywoławcza
1
Spawarka MIGOMAT 600 Amper, 1984 r.
2
9.000,00
4.500,00

Cena wywołania wynosi połowę wartości szacunkowej. W przypadku sprzedaży ruchomości Komornik wystawi w imieniu dłużnika i na jego rachunek fakturę/-y potwierdzającą/-e dokonanie sprzedaży. Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Na podstawie art. 856 kpc wzywam osobę, której powierzono dozór w/w ruchomości, do udostępnienia w/w ruchomości w dacie, miejscu i celu wskazanym w niniejszym obwieszczeniu. UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
 
Km 898/13, Km 1092/13, Km 1390/13
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2 września 2015 r. o godz. 11:00 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości w trybie ustalonym w art. 867 kpc. Miejsce licytacji: 34-400 Nowy Targ ul. Szaflarska 61. Przedmiot licytacji:
Lp.
Opis
Ilość
Wart. szac.
Wywoławcza
1
Kostkarka do lodu IS 25 A, RED FOX
1
1.500,00
1.125,00
2
Zmywarka barowa fi 40, REDFOX
1
2.500,00
1.875,00
3
Zmywarka WM 50RM GASTRO
1
2.500,00
1.875,00
4
Stól chłodniczy z nadstawką SP 903 REDFOX
1
3.500,00
2.625,00
5
Piec konwekcyjny parowy, RETIGO B611
1
10.000,00
7.500,00
6
Płyta grilowa FTHR - 60E
1
1.100,00
825,00
7
Kuchnia gazowa CFE4-8-GEM/S
1
3.500,00
2.625,00
8
Frytownica elektryczna F1374ET
1
2.300,00
1.725,00
9
Podstawa pod piec konwekcyjny RETIGO ST - 1116
1
700,00
525,00
10
Naświetlacz do jaj RM - NJ2
1
500,00
375,00
11
Bemar jezdny BMPD-3-1/1
1
1.800,00
1.350,00
12
Szafka stal nierdzewna 700 x 700
2
1.000,00
750,00
13
Szafka stal nierdzewna przelotowa 1000 x 600
1
2.000,00
1.500,00
14
Szafka przelotowa stal nierdzewna 900 x 600 STAL - CHEM
1
2.000,00
1.500,00
15
Stół z dwoma półkami, stal nierdzewna, 1500 x 700
1
800,00
600,00
16
Podstawa pod zmywarkę stal nierdzewna 600 x 600
1
300,00
225,00
17
Piec do pizzy dwukomorowy RED FOX E 8
1
3.500,00
2.625,00
18
Podstawa pod piec do pizzy 980 x 830 stal nierdzewna
1
900,00
675,00
19
Zlew stal nierdzewna jednokopmorowy 900 600, STAL - CHEM
1
800,00
600,00
20
Zlew jednokomorowy 1000 x 600, stal nierdzewna STAL - CHEM
1
900,00
675,00
21
Stół z dwoma półkami 1300 x 500 STAL - CHEM
1
700,00
525,00
22
Basen stal nierdzewna 800 x 600 gł komory 300, STAL - CHEM
1
700,00
525,00
23
Okap stal nierdzewna przyścienny, wym. 3500 x 900 STAL - CHEM
1
4.000,00
3.000,00
24
Okap przyścienny 1000 x 1100, stal nierdzewna STAL - CHEM
1
2.000,00
1.500,00
25
Zlew dwukomorowy stal nietrdzewna 1300 x 600 STAL - CHEM
1
1.000,00
750,00
26
Młynek koloidalny ISE 65
1
1.000,00
750,00
27
Szafa chłodnicza HR 600S stal nierdzewna 77 cm x 72cm x 188cm
1
1.200,00
900,00

Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości szacunkowej. W przypadku sprzedaży ruchomości Komornik wystawi w imieniu dłużnika i na jego rachunek fakturę/-y potwierdzającą/-e dokonanie sprzedaży. Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Na podstawie art. 856 kpc wzywam osobę, której powierzono dozór w/w ruchomości, do udostępnienia w/w ruchomości w dacie, miejscu i celu wskazanym w niniejszym obwieszczeniu. UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
 
Km 47/15
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2 września 2015 r. o godz. 14:00 odbędzie się druga licytacja ruchomości w trybie ustalonym w art. 867 kpc. Miejsce licytacji: 34-400 Nowy Targ ul. Składowa 7. Przedmiot licytacji:
Lp.
Opis
Wart. szac.
Wywoławcza
1
Mercedes Sprinter 311 CDI r. prod. 2001, nr rej KR 295KC VIN WDB9036632R258332
14.000,00
7.000,00

Cena wywołania wynosi połowę wartości szacunkowej. W przypadku sprzedaży ruchomości Komornik wystawi w imieniu dłużnika i na jego rachunek fakturę/-y potwierdzającą/-e dokonanie sprzedaży. Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Na podstawie art. 856 kpc wzywam osobę, której powierzono dozór w/w ruchomości, do udostępnienia w/w ruchomości w dacie, miejscu i celu wskazanym w niniejszym obwieszczeniu. UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
 
Km 757/12, Km 223/14, Km 224/14
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 września 2015 r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29, sala nr 020 odbędzie się   D R U G A     L I C Y T A C J A   udziału 1/2 części w nieruchomości składającej się z:
Lp.
Opis
Wart. szac.
Wywoławcza
1
z. ewid. nr 100 pow. 0,1080 ha, położonej w Jaworkach, ul. Czarna Woda 43B, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze: NS1T/00046774/4. stanowiącej własność dłużnika: Lupiński Józefa
299.223,00
199.482,00

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 29.922,30 zł (najpóźniej do godz.15.00 dnia poprzedzającego licytację), w kancelarii Komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego Postanowienia Sądu - lub dokonać wpłaty na konto bankowe kancelarii Komornika Sądowego w: 15124051361111000052218037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4, podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. Nieruchomość można oglądać po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia, po wcześniejszym umówieniu się w dniu 2015-09-10 od godz. 10:00 do godz. 11:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w aktach sprawy I Co 323/14 Sądu Rejonowego w Nowym Targu.