Licytacje
Km 1477/13
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 10136 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 stycznia 2015 r. o godz. 11:00 w Kancelarii Komornika Sądowego w Nowym Targu przy ul. Rynek 5 I p odbędzie się:   D R U G A     L I C Y T A C J A   nieruchomości składającej się z:
Lp.
Opis
Wart. szac.
Wywoławcza
1
dz. ewid. nr 3494, 3400/4, 3401/1, 3404/2, 2734/2, 2732/2, 2737/2, 3400/6, 3404/3, 3536, 3545, łącznej pow. 1,0761 ha, położonej w Odrowążu,  , posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze: NS1T/00126666/9. stanowiącej własność dłużnika: Widzisz Joanna
49.897,00
24.948,50

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 4.989,70 zł, w kancelarii Komornika w gotówce lub dokonać wpłaty na rachunek bankowy Komornika Sądowego w: 15124051361111000052218037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4, podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego (art. 871 kpc). Nieruchomość można oglądać w dniu 2015-01-02 od godz. 10:00 do godz. 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego.
 
Km 30/14, Km 682/14, Km 812/14, Km 1286/14, Km 1471/14
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 10136 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 stycznia 2015 r. o godz. 13:00 w Kancelarii Komornika Sądowego w Nowym Targu przy ul. Rynek 5 I p odbędzie się:   D R U G A     L I C Y T A C J A   następujących nieruchomości:
Lp.
Opis
Wart. szac.
Wywoławcza
1
położonej w Krościenku nad Dunajcem, dz. ew. 9175, 9182, 9187/3 łącznego obszaru 0,6570 ha, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze: KW NS1T/00067069/2
31.536,00
15.768,00
2
ołożonej w Krościenku nad Dunajcem, dz. ew. 9148 obszaru 0,0565 ha, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze: KW NS1T/00145711/9
2.712,00
1.356,00
3
położonej w Krościenku nad Dunajcem, dz. ew. 721 obszaru 0,2273 ha, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze: KW NS1T/00077854/5 stanowiące własność dłużników: Topolska Janina i Topolska Kinga
29.549,00
14.774,50
4
położonej w Grywałdzie, dz. ew. 1228/3 łącznego obszaru 0,1448 ha, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze: KW NS1T/00146675/1,
355.711,00
177.855,50

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi jedna druga wartości oszacowania poszczególnych nieruchomości. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania danej nieruchomości w kancelarii Komornika w gotówce lub dokonać wpłaty na rachunek bankowy Komornika Sądowego w: 15124051361111000052218037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4, podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego (art. 871 kpc). Przy sprzedaży nieruchomości objętej księgą wieczystą NS1T/00146675/1 wystawiona będzie dla nabywcy faktura VAT. Nieruchomość można oglądać w dniu 2015-01-02 od godz. 10:00 do godz. 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego.
 
Km 898/13, Km  1092/13, Km  1390/13, Km  209/14, Km  401/14, Km  495/14, Km  584/14, Km  695/14, Km  755/14, Km  856/14, Km  993/14, Km  1279/14, Km  1367/14, Km  1369/14, Km 1457/14, Km 1514/14
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 9 stycznia 2015 r. o godz. 11:00 odbędzie się druga licytacja ruchomości w trybie ustalonym w art. 867 kpc. Miejsce licytacji: Kancelaria Komornicza w Nowym Targu, Rynek 5 I p. Przedmiot licytacji:
Lp.
Opis
Ilość
Wart. szac.
Wywoławcza
1
Pawilon handlowo - gastronomiczny zlokalizowany w Nowym Targu przy. ul. Kazimierza WIelkiego 11A o powierzchni użytkowej 42,12 m2. Zgodnie z oświadczeniem właściciela gruntu, na którym posadowiony jest pawilon, po nabyciu podlega on rozebraniu i przeniesieniu na własny grunt nabywcy.
1
9.231,00
4.615,50

Cena wywołania wynosi połowę wartości szacunkowej. W przypadku sprzedaży ruchomości Komornik wystawi w imieniu dłużnika i na jego rachunek fakturę potwierdzającą dokonanie sprzedaży. Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w godzinach od 10:00 do 10:45: pod adresem: Nowy Targ ul. Kazimierza Wielkiego 11A. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.