Licytacje
Km 734/14
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 10136 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 3 grudnia 2014 r. o godz. 13:00 w Kancelarii Komornika Sądowego w Nowym Targu przy ul. Rynek 5 I p odbędzie się:   P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A   nieruchomości składającej się z:
Lp.
Opis
Wart. szac.
Wywoławcza
1
dz. ew. 4670/3 obszaru 0,1713 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni 180,73 m2, położonej w Rabce - Zdroju, ul. Pasieczna 6, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Limanowej ZWKW w Mszanie Dolnej o numerze: NS2L/00025568/4. stanowiącej własność dłużników: Danaj Teresa i Danaj Elwira
424.246,00
318.184,50

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 42.424,60 zł, w kancelarii Komornika w gotówce lub dokonać wpłaty na rachunek bankowy Komornika Sądowego w: 15124051361111000052218037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4, podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego (art. 871 kpc). Nieruchomość można oglądać w dniu 2014-11-26 od godz. 10:00 do godz. 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego.
 
Km 257/13
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 grudnia 2014 r. o godz. 14:10 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29, sala nr 014 odbędzie się   P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A   nieruchomości składającej się z:
Lp.
Opis
Wart. szac.
Wywoławcza
1
dz. ew. 389/2 obszaru 0,0859 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym powierzchni użytkowej 174,04 m2, położonej w Krośnicy, ul. Flisacka 18, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze: NS1T/00077681/1. stanowiącej własność dłużników: Kierkowski Robert i Chammak Monika .
394.375,00
295.781,25

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę : 394.375,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 295.781,25 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 39.437,50 zł (najpóźniej do godz.15.00 dnia poprzedzającego licytację), w kancelarii Komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego Postanowienia Sądu - lub dokonać wpłaty na konto bankowe kancelarii Komornika Sądowego w: 15124051361111000052218037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4, podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. Nieruchomość można oglądać po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia, w dniu 2014-11-27 od godz. 10:00 do godz. 11:00 po wcześniejszym umówieniu się w Kancelarii, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w aktach sprawy I Co 400/13 Sądu Rejonowego w Nowym Targu.
 
Km 524/11, Km 706/11, Km 34/12, Km 35/12, Km 36/12, Km 37/12, Km 38/12
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 grudnia 2014 r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29, sala nr 120 odbędzie się   P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A   nieruchomości składającej się z:
Lp.
Opis
Wart. szac.
Wywoławcza
1
dz. ew. 7708
3.912,00
2.934,00
2
dz. ew. 7854
8.327,00
6.245,00
3
dz. ew. 7909
7.682,00
5.763,75
4
dz. ew. 7976
14.106,00
10.579,50
5
dz. ew. 7992
1.632,00
1.224,00
6
dz. ew. 7995
246,00
184,50
7
dz. ew. 8200
31.247,00
23.435,25
8
dz. ew. 8259
637,00
477,75
9
dz. ew. 8260
133,00
99,75
10
dz. ew. 8343
5.760,00
4.320,00
11
dz. ew. 7696
7.510,00
5.632,50
12
dz. ew 7927/3
10.331,00
7.748,25
13
dz. ew. 7929/2
2.041,00
1.530,75
14
dz. ew. 7930
973,00
729,75
15
dz. ew. 7981
3.541,00
2.655,75
16
dz. ew. 7932/2
108.078,00
81.058,50
17
dz. ew. 7982
3.812,00
2.859,00
18
dz. ew. 7971
11.060,00
8.295,00

stanowiącej własność dłużników: Guzik Andrzej i Bronisława W pierwszej kolejności Komornik przystąpi do licytacji całości nieruchomości. W takim stanie rzeczy nieruchomość oszacowana jest na kwotę : 221.026,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 165.769,50 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 22.102,60 zł Jeżeli żaden z licytantów nie stanie do licytacji całości nieruchomości Komornik przystąpi do licytacji poszczególnych działek gruntu. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania najpóźniej do godz.15.00 dnia poprzedzającego licytację, w kancelarii Komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego Postanowienia Sądu - lub dokonać wpłaty na konto bankowe kancelarii Komornika Sądowego w: 15124051361111000052218037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4, podając cel wpłaty, sygnaturę akt sprawy i numer działki ewidencyjnej. Nieruchomość można oglądać po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia, w dniu 2014-12-03 od godz. 10:00 do godz. 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w aktach sprawy I Co 1428/11 Sądu Rejonowego w Nowym Targu.
 
Km 208/14
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 grudnia 2014 r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29, sala nr 014 odbędzie się   P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A   nieruchomości składającej się z:
Lp.
Opis
Wart. szac.
Wywoławcza
1
lokal niemieszkalny nr 16 położony w Nowym Targu w budynku nr 1 na os. Witosa, składający się z dwóch izb powierzchni 35,33 m2, z lokalem związany jest udział 315/10000 części w użytkowaniu wieczystym nieruchomości, dla której urządzona została Księga Wieczysta nr NS1T/00131167/9, położonej w Nowym Targu, os. Witosa 1, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze: NS1T/00131167/9. Lokal użytkowany jest jako mieszkalny. stanowiącej własność dłużnika: Niemiera Barbara.
130.265,00
97.698,75

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 13.026,50 zł (najpóźniej do godz.15.00 dnia poprzedzającego licytację), w kancelarii Komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego Postanowienia Sądu - lub dokonać wpłaty na konto bankowe kancelarii Komornika Sądowego w: 15124051361111000052218037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4, podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. Nieruchomość można oglądać po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia, w dniu 2014-12-03 od godz. 10:00 do godz. 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w aktach sprawy I Co 556/14 Sądu Rejonowego w Nowym Targu.
 
Km 1248/12, Km 177/13, Km 1507/13, Km 1133/14, Km 1318/14
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 grudnia 2014 r. o godz. 13:45 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29, sala nr 120 odbędzie się   P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A   nieruchomości składającej się z:
Lp.
Opis
Wart. szac.
Wywoławcza
1
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Nowym Targu przy al. Tysiąclecia 38/23, składającego się z pokoju, łazienki, kuchni i przedpokoju, pow. 24,66 m2, w zasobach Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Targu;, położonej w Nowym Targu, al. Tysiąclecia 38, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze: NS1T/00140562/4. stanowiącej własność dłużnika: Sularz Marek
102.659,00
76.994,25

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 10.265,90 zł (najpóźniej do godz.15.00 dnia poprzedzającego licytację), w kancelarii Komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego Postanowienia Sądu - lub dokonać wpłaty na konto bankowe kancelarii Komornika Sądowego w: 15124051361111000052218037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4, podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. Nieruchomość można oglądać po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia, w dniu 2014-12-03 od godz. 10:00 do godz. 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w aktach sprawy I Co 252/13 Sądu Rejonowego w Nowym Targu.
 
Km 1022/11
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 10136 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 grudnia 2014 r. o godz. 13:00 w Kancelarii Komornika Sądowego w Nowym Targu przy ul. Rynek 5 I p odbędzie się:   P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A   udziału 4/6 części w nieruchomości składającej się z:
Lp.
Opis
Wart. szac.
Wywoławcza
1
dz. ewid. nr 398 obszaru 0,0444 ha (odpowiadająca dz. ew. 4533/1 obszaru 0,0496 ha sprzed modernizacji), położonej w Kluszkowcach, ul. Zdrojowa 20, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze: NS1T/00045697/3. stanowiącej współwłasność dłużnika: Palica Albina
198.421,00
148.815,75

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 19.842,10 zł, w kancelarii Komornika w gotówce lub dokonać wpłaty na rachunek bankowy Komornika Sądowego w: 15124051361111000052218037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4, podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego (art. 871 kpc). Nieruchomość można oglądać w dniu 2014-12-04 od godz. 10:00 do godz. 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego.
 
Kmp 21/13, Km 1449/13, Km 873/14, Kms 222/14, Kms 273/14
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 grudnia 2014 r. o godz. 10:00 odbędzie się druga licytacja ruchomości w trybie ustalonym w art. 867 kpc. Miejsce licytacji: 34-400 Nowy Targ ul. Wojska Polskiego 8/62. Przedmiot licytacji:
Lp.
Opis
Ilość
Wart. szac.
Wywoławcza
1
Telewizor Samsung mod UE EH 5020 nr B57S3HGCC00356M + pilot
1
1.500,00
750,00

Cena wywołania wynosi połowę wartości szacunkowej. Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Na podstawie art. 856 kpc wzywam osobę, której powierzono dozór w/w ruchomości, do udostępnienia w/w ruchomości w dacie, miejscu i celu wskazanym w niniejszym obwieszczeniu. UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
 
Km 1423/13, Km 1424/13, Km 607/14, Km 905/14, Km 1226/14
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 grudnia 2014 r. o godz. 10:00 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości w trybie ustalonym w art. 867 kpc. Miejsce licytacji: 34-713 Skawa Skawa 54 A. Przedmiot licytacji:
Lp.
Opis
Ilość
Wart. szac.
Wywoławcza
1
Samochód osobowy Audi ALLROAD 2,5 TDI quatro, r. pr. 2003, KNT 5U75, automat, kolor srebrny metalik, przebieg ok. 260 tys km
1
24.000,00
18.000,00

Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości szacunkowej. W przypadku sprzedaży ruchomości spod Komornik wystawi w imieniu dłużnika i na jego rachunek fakturę potwierdzającą dokonanie sprzedaży. Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Na podstawie art. 856 kpc wzywam osobę, której powierzono dozór w/w ruchomości, do udostępnienia w/w ruchomości w dacie, miejscu i celu wskazanym w niniejszym obwieszczeniu. UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
 
Km 246/14, Km 900/14
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 grudnia 2014 r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29, sala nr 014 odbędzie się   P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A   nieruchomości składającej się z:
Lp.
Opis
Wart. szac.
Wywoławcza
1
lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość oznaczonego numerem 49 w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Generała Maczka 5, składający się z trzech pokojów, przedpokoju, kuchni, łazienki, WC łącznej powierzchni 62,08 m2 (z lokalem związany jest udział 6208/280650 części w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą nr NS1T/00123208/0);, położonej w Nowy Targ, ul. Generała Maczka 5, posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze: NS1T/00135828/9. stanowiącej własność dłużników: Żurek Jerzy i Łagoda - Żurek Edyta
229.013,00
171.759,75

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 22.901,30 zł (najpóźniej do godz.15.00 dnia poprzedzającego licytację), w kancelarii Komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego Postanowienia Sądu - lub dokonać wpłaty na konto bankowe kancelarii Komornika Sądowego w: 15124051361111000052218037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4, podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. Nieruchomość można oglądać po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia, w dniu 2014-12-10 od godz. 10:00 do godz. 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w aktach sprawy I Co 423/14 Sądu Rejonowego w Nowym Targu.