Licytacje
Km 25/14, Km 113/14, Km 123/14, Km 239/14
OBWIESZCZENIE O Z WOLNEJ RĘKI LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 podaje do publicznej wiadomości, że do dnia 2014-07-31 można nabyć z wolnej ręki następujące ruchomości:
Lp.
Opis
Ilość
Wart. szac.
Wywoławcza
1
Cegła klinkierowa czerwona jonopreji (na paletach)
49
1,48
1,48

Ustalono następujące warunki sprzedaży: 1. Oferent składa pisemnie do Komornika ofertę nabycia cegły z podaniem danych osobowych, numeru NIP lub PESEL (w przypadku osób nieprowadzących działalności gospodarczej) oraz zobowiązuje się w terminie 7 dni wpłacić w gotówce lub na rachunek bankowy komornika Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4 nr 15124051361111000052218037 kwotę nabycia. 2. Po zaksięgowaniu powyższej kwoty na rachunku Komornika, sprzedaż dochodzi do skutku a Komornik wydaje protokół sprzedaży oraz wystawia fakturę VAT. 3. Nabywca, po zapłacie ceny nabycia, zobowiązuje się do odebrania ruchomości z miejsca ich przechowywania w sposób uzgodniony z osobą dozorującą ruchomości. Do zbycia pozostaje 49 europalet cegły. Cena 1,48 zł wskazana w obwieszczeniu jest ceną za jedną sztukę cegły z uwzględnieniem podatku VAT (1,20 zł netto). Cegła do odbioru w Krakowie.
 
Kmp 7/14
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 lipca 2014 r. o godz. 10:00 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości w trybie ustalonym w art. 867 kpc. Miejsce licytacji: 34-721 Raba Wyżna Raba Wyżna 386. Przedmiot licytacji:
Lp.
Opis
Ilość
Wart. szac.
Wywoławcza
1
Audi A4, 2,5TDi, QUATRO, nr rej. KNT 06T4, VIN WAUZZZ8DZXA288824, rok prod. 1999, kolor granatowy
1
3.000,00
2.250,00

Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości szacunkowej. Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Na podstawie art. 856 kpc wzywam osobę, której powierzono dozór w/w ruchomości, do udostępnienia w/w ruchomości w dacie, miejscu i celu wskazanym w niniejszym obwieszczeniu. UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
 
Kmp 89/13, Kmp 21/14
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 10136 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31 lipca 2014 r. o godz. 13:00 w Kancelarii Komornika Sądowego w Nowym Targu przy ul. Rynek 5 I p odbędzie się:   P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A   nieruchomości składającej się z:
Lp.
Opis
Wart. szac.
Wywoławcza
1
z. ewid. nr 7687/1, 7688/2, 7719/1, 7718, 7698, 7708, 7681, 7699, 7775 łącznej pow. 0,3757 ha, położonej w Krościenku n/Dunajcem, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze: NS1T/00048844/0. stanowiącej własność dłużnika: Plewa Piotr.
37.720,00
28.290,00

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę : 37.720,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 28.290,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 3.772,00 zł, w kancelarii Komornika w gotówce lub dokonać wpłaty na rachunek bankowy Komornika Sądowego w: 15124051361111000052218037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4, podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego (art. 871 kpc). Nieruchomość można oglądać w dniu 2014-07-24 od godz. 9:00 do godz. 13:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się Postanowienia o przysądzeniu własności.
 
Km 516/14, Km 896/11, Km 966/12, Km 1183/12, Km 1184/12, Km 1185/12, Km 1186/12, Km 1262/12, Km 1263/12, Km 1264/12, Km 1433/12, Km 29/13, Km 53/13, Km 583/13, Km 1399/13
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 1 sierpnia 2014 r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29, sala nr 121 odbędzie się   P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A   nieruchomości składającej się z:
Lp.
Opis
Wart. szac.
Wywoławcza
1
dz. ewid. 11126/1 zabudowana o pow. 0,0262 ha, położonej w Nowym Targu, ul. Sokoła 7, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze: NS1T/00092247/8. stanowiącej własność dłużnika: A.S.I. Invest Group sp. z o. o.
776.000,00
582.000,00

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę : 776.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 582.000,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 77.600,00 zł (najpóźniej do godz.15.00 dnia poprzedzającego licytację), w kancelarii Komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego Postanowienia Sądu - lub dokonać wpłaty na konto bankowe kancelarii Komornika Sądowego w: 15124051361111000052218037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4, podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. Nieruchomość można oglądać po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia, w dniu 2014-07-25 od godz. 9:00 do godz. 13:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w aktach sprawy I Co 1496/11 Sądu Rejonowego w Nowym Targu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się Postanowienia o przysądzeniu własności.
 
Kmp 66/13, Kmp 67/13, Kmp 68/13
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 5 sierpnia 2014 r. o godz. 11:00 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości w trybie ustalonym w art. 867 kpc. Miejsce licytacji: 34-436 Maniowy róg ulic ks. Siudy i Jana Pawła II - skład drewna. Przedmiot licytacji:
Lp.
Opis
Ilość
Wart. szac.
Wywoławcza
1
drewno bukowe , pryzma 32 mb x 2,0 m x 1,0 m - 195 m3
195
200,00
150,00
2
drewno bukowe , pryzma 27,5 mb x 2,0 m x 1,0 m - 55 m3
55
200,00
150,00
3
drewno bukowe , pryzma 28,5 mb x 2,0 m x 1,0 m - 57 m3 + 3,8 m3
60
200,00
150,00
4
drewno bukowe , pryzma 15 mb x 2,0 m x 1,0 m - 30 m3
30
200,00
150,00
5
drewno bukowe , pryzma 22 mb x 2,0 m x 1,0 m - 44 m3
44
200,00
150,00
6
drewno sosnowe , pryzma 17,9 mb x 2,0 m x 1,0 m - 34,8 m3
34
150,00
112,50
7
drewno sosnowe , pryzma 5,2 mb x 1,0 m x 1,0 m - 5,2 m3
5
150,00
112,50

Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości szacunkowej. W przypadku sprzedaży ruchomości Komornik wystawi w imieniu dłużnika i na jego rachunek fakturę/-y potwierdzającą/-e dokonanie sprzedaży. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów. Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Na podstawie art. 856 kpc wzywam osobę, której powierzono dozór w/w ruchomości, do udostępnienia w/w ruchomości w dacie, miejscu i celu wskazanym w niniejszym obwieszczeniu. UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
 
Kms 55/13
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 7 sierpnia 2014 r. o godz. 11:00 odbędzie się druga licytacja ruchomości w trybie ustalonym w art. 867 kpc. Miejsce licytacji: Kancelaria Komornicza w Nowym Targu, Rynek 5 I p. Przedmiot licytacji:
Lp.
Opis
Ilość
Wart. szac.
Wywoławcza
1
Akordeon Weltmeister (bez futerału)
1
1.000,00
500,00
2
Adapter Bambino 4
1
100,00
50,00
3
Kamera cynep8 Aurora 219
1
100,00
50,00
4
Adapter Unitra WG903 Artur
1
100,00
50,00
5
Wzmacniacz Diora WS 354A
1
100,00
50,00
6
Głośniki Diora ZqC 70-8-90470W
2
100,00
50,00

Cena wywołania wynosi połowę wartości szacunkowej. Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
 
Km 191/11, Km 1262/11
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu 13 sierpnia 2014 r. o godz. 13:30 w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29, sala nr 014 odbędzie się D R U G A L I C Y T A C J A nieruchomości składającej się z:
Lp.
Opis
Wart. szac.
Wywoławcza
1
- dz. ewid. 2770 pow. 0,3305 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym, położonej w Rdzawce, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Limanowej ZWKW w Mszanie Dolnej o numerze: NS2L/00027402/7. stanowiącej własność dłużnika\-ów: Michno Bogusław i Monika.
673.000,00
448.666,67

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 67.300,00 zł (najpóźniej do godz.15.00 dnia poprzedzającego licytację), w kancelarii Komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego Postanowienia Sądu - lub dokonać wpłaty na konto bankowe kancelarii Komornika Sądowego w: 15124051361111000052218037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4, podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. Nieruchomość można oglądać po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia, w dniu 2014-08-07 od godz. 9:00 do godz. 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w aktach sprawy I Co 623/13 (426/11) Sądu Rejonowego w Nowym Targu.
 
Km 560/12
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 sierpnia 2014 r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29, sala nr 120 odbędzie się   D R U G A     L I C Y T A C J A   udziału 1/4 części w nieruchomości składającej się z:
Lp.
Opis
Wart. szac.
Wywoławcza
1
dz. ew. nr 13067 pow. 0,0430 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 157,75 m2, położonej w Nowym Targu, ul. Podtatrzańska 57, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze: NS1T/00010311/0 stanowiącej własność dłużnika\-ów: Bobek Elżbieta.
105.322,00
70.214,67

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę : 105.322,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 70.214,67 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 10.532,20 zł (najpóźniej do godz.15.00 dnia poprzedzającego licytację), w kancelarii Komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego Postanowienia Sądu - lub dokonać wpłaty na konto bankowe kancelarii Komornika Sądowego w: 15124051361111000052218037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4, podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. Nieruchomość można oglądać po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia, w dniu 2014-08-06 od godz. 9:00 do godz. 13:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w aktach sprawy I Co 778/12 Sądu Rejonowego w Nowym Targu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się Postanowienia o przysądzeniu własności.
 
Km 1035/13, Km 88/14, Km 131/14
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 sierpnia 2014 r. o godz. 11:00 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości w trybie ustalonym w art. 867 kpc. Miejsce licytacji: Kancelaria Komornicza w Nowym Targu, Rynek 5 I p. Przedmiot licytacji:
Lp.
Opis
Ilość
Wart. szac.
Wywoławcza
1
Kojec dla psa wym. 180 cm x 80 cm x 70 cm
1
200,00
150,00
2
Pies rasy amstaf, wiek 3 lata, kolor brąż, bez rodowodu
1
800,00
600,00
3
Szafa trzydrzwiowa z lustrem po środku
1
300,00
225,00
4
Szafa trzydrzwiowa, drzwi mleczne
1
300,00
225,00
5
Stolik, kolor jasny brąz, wym. 80 cm x 80 cm x 35 cm
1
150,00
112,50
6
Ekspres do kawy BOSCH Tassimo
1
500,00
375,00
7
Wyciskarka do soków KRUPS
1
200,00
150,00
8
Stolik drewniany, jasny brąz + 2 krzesła
1
200,00
150,00
9
Telewizor LG 322H2010 nr 912JBZP1R805 + pilot
1
700,00
525,00
10
Kino domowe LG DVD Receiverr HT762 + 6 głośników + pilot
1
600,00
450,00
11
Szafkta pod telewizor, okleina brązowa
1
100,00
75,00
12
Zestaw wypoczynkowy sofa + dwie pufy, kolor ciemny fiolet
1
800,00
600,00
13
iPad 16GB, nr DN6GRLKTDKW, model A1396
1
700,00
525,00
14
Gitara Antonio Aparicio seria AA50 + futerał
1
500,00
375,00

Ruchomości można oglądać w dniu 2014-08-12 w godzinach od 10:00 do 12:00 pod adresem: Warszawa ul. Thomasa Edisona 7/2. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Na podstawie art. 856 kpc wzywam osobę, której powierzono dozór w/w ruchomości, do udostępnienia w/w ruchomości w dacie, miejscu i celu wskazanym w niniejszym obwieszczeniu. UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
 
Km 803/13, Km 1249/13, Km 288/14, Km 756/14, Km 757/14
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 3 września 2014 r. o godz. 11:00 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości w trybie ustalonym w art. 867 kpc. Miejsce licytacji: 34-745 Spytkowice Spytkowice 3. Przedmiot licytacji:
Lp.
Opis
Ilość
Wart. szac.
Wywoławcza
1
Skoda Superb, KNT 2RV2, 2010 r., 2,0 TDI, VIN: TMB1FC3T1B9023943
1
40.000,00
30.000,00

Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości szacunkowej. W przypadku sprzedaży ruchomości Komornik wystawi w imieniu dłużnika i na jego rachunek fakturę/-y potwierdzającą/-e dokonanie sprzedaży. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów. Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Na podstawie art. 856 kpc wzywam osobę, której powierzono dozór w/w ruchomości, do udostępnienia w/w ruchomości w dacie, miejscu i celu wskazanym w niniejszym obwieszczeniu. UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
 
Km 1215/12, Km 1403/12
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 września 2014 r. o godz. 14:15 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29, sala nr 014 odbędzie się   D R U G A     L I C Y T A C J A   nieruchomości składającej się z:
Lp.
Opis
Wart. szac.
Wywoławcza
1
dz. ew. 4381/1 oraz 4381/3, łącznej powierzchni 0,1310 ha, położonej w Odrowążu Podhalańskim,  zabudowana budynkiem mieszkalnym, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze: NS1T/00070007/4. stanowiącej własność dłużnika\-ów: Łosiniecka Jolanta.
351.463,00
234.308,67

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę : 351.463,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 234.308,67 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 35.146,30 zł (najpóźniej do godz.15.00 dnia poprzedzającego licytację), w kancelarii Komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego Postanowienia Sądu - lub dokonać wpłaty na konto bankowe kancelarii Komornika Sądowego w: 15124051361111000052218037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4, podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. Nieruchomość można oglądać po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia, w dniu 2014-09-09 od godz. 9:00 do godz. 13:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w aktach sprawy I Co 1360/12 Sądu Rejonowego w Nowym Targu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się Postanowienia o przysądzeniu własności.
 
Km 677/12, Km 645/13, Km 990/13, Km 1412/13, Km 57/14
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 października 2014 r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29, sala nr 120 odbędzie się   D R U G A     L I C Y T A C J A   części nieruchomości składającej się z:
Lp.
Opis
Wart. szac.
Wywoławcza
1
części nieruchomości składającej się z: - dz. ewid. 3044/2 i 3030, łącznej pow. 0,5366 ha, położonych w Pieniążkowicach, objętych księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze: NS1T/00127298/5. stanowiącej własność dłużnika: Wicher Tadeusz.
0,00
0,00

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę : dz. ew. 3044/2 - 86.526,00  zł; dz. ew. 3030 - 61.471,00 zł Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: za dz. ew. 3044/2 - 57.684,00 zł, za dz. ew. 3030 - 40.980,67 zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (najpóźniej do godz.15.00 dnia poprzedzającego licytację), w kancelarii Komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego Postanowienia Sądu - lub dokonać wpłaty na konto bankowe kancelarii Komornika Sądowego w: 15124051361111000052218037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4, podając cel wpłaty, sygnaturę akt sprawy i numer działki ewidencyjnej. Nieruchomość można oglądać po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia, w dniu 2014-10-06 od godz. 9:00 do godz. 13:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w aktach sprawy I Co 1703/12 Sądu Rejonowego w Nowym Targu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się Postanowienia o przysądzeniu własności.
 
Km 5/14
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza, 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 listopada 2014 r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29, sala nr 120 odbędzie się   P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A   nieruchomości:
Lp.
Opis
Wart. szac.
Wywoławcza
1
lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość w Rabce-Zdroju przy ul. Piłsudskiego 6/55, składającego się z 3 pokojów, pokoju dziennego, kuchni, przedpokoju, WC, korytarza i łazienki łącznej powierzchni 75,90 m3; posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Limanowej ZWKW w Mszanie Dolnej o numerze: NS2L/00045030/0.
336.738,00
252.553,50
2
udziału 10604/509400 części w lokalu niemieszkalnym - garażu. Zgodnie z umową quoad usum do przedmiotowego udziału przysługuje prawo wyłącznego koszystania z miejsca oznaczonego numerem 24, położonego w Rabce - Zdroju, ul. Piłsudskiego 6, posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Limanowej ZWKW w Mszanie Dolnej o numerze: NS2L/00045053/7
23.188,00
17.391,00

Nieruchomości oszacowane są na kwotę :1) 336.738,00 zł i 2) 23.188,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 1) 252.553,50 zł i 2) 17.391,00 zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (najpóźniej do godz.15.00 dnia poprzedzającego licytację), w kancelarii Komornika, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego Postanowienia Sądu - lub dokonać wpłaty na konto bankowe kancelarii Komornika Sądowego w: 15124051361111000052218037 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Nowym Targu Rynek 4, podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. Nieruchomość można oglądać po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia, w dniu 2014-11-10 od godz. 10:00 do godz. 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w aktach sprawy I Co 44/14 Sądu Rejonowego w Nowym Targu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się Postanowienia o przysądzeniu własności.